Romdrup Kirke

Beliggenhed

Det område, hvor Romdrup kirke ligger, udgjorde i stenalderen en ø i et lavvandet hav. Efterhånden trak havet sig tilbage, men den tidligere ø gør sig stadig tydeligt gældende i det omgivende flade landskab. Den tidligere havbund var længe for fugtig til landbrugsmæssig udnyttelse, men i slutningen af vikingetiden eller i den tidlige middelalder blev der anlagt en række nye landsbyer på grænsen mellem det høje land og de fugtige enge, som nu blev taget i brug til græsning.

Blandt disse nye byer var Romdrup. Landsbyen selv blev anlagt for foden af den gamle kystskrænt, men kirken blev lagt højt op på bakken. Det var sikkert oprindelig en trækirke, men omkring år 1200 blev den erstattet med den bevarede stenkirke på samme sted.

Oppe på bakken havde der tidligere været bebyggelse, og der er gjort en del arkæologiske fund, ligesom resterne af en gravhøj stadig ses på kirkegården ved østdiget. Disse spor har imidlertid intet med den senere landsby Romdrup at gøre.

Fra kirkebakken er der stadig en betagende udsigt over det omliggende land, selv om Romdrup by i nyere tid er blevet skjult af en tæt beplantning.

Kirkebygningen

Romdrup kirke er opført omkring år 1200 eller få år senere som en typisk jysk kvaderstenskirke i romansk stil. Af kirkens fem oprindelige små rundbuede vinduer ses de tre stadig. Over skibets tilmurede sydvindue er der primitive relieffer.

Primitive relieffer findes også over de to oprindelige indgange, som begge stadig kan ses. Syddøren er nu tilmuret, medens norddøren er i brug og ses inde i våbenhuset. I det indre er korbuen af tilhuggede granitkvadre smukt bevaret. Både kor og skib har bjælkeloft.

På et vist, ikke nærmere fastslået tidspunkt, blev der bygget et våbenhus af bindingsværk uden for norddøren. Det blev i 1893 erstattet med et nyt af mursten og med skifertag, men da det på grund af størrelsen virkede noget klodset, blev det i 1953 gjort lavere og fik tegltag. Kirken har i en periode haft et tårn, som vel var opført i slutningen af middelalderen. Tårnet fik dog ikke nogen lang levetid. Da det blev revet ned, fik kirken en ny vestgavl af mursten. Klokken fra 1612 hænger i en åbning heri.

Inventar

Døbefonten af granit er nu det eneste, der er tilbage af det oprindelige inventar, efter at alteret af granitkvadre blev nedrevet i 1952. Ved alterets nedbrydning fandt man i den såkaldte helgengrav en lille blyæske med relikvier. Det er ganske normalt, men højst usædvanligt er det, at der sammen med relikvierne fandtes en lille blystrimmel med en latinsk indskrift, der bl.a. besværger elvermænd, elverpiger og onde ånder om ikke at skade en vis Niels`helbred. Niels må have smuglet den uortodokse indskrift ind i blyæsken, før den ved alterets indvielse blev nedmuret i helgengraven. Æsken med indhold findes nu i Nationalmuseet.

Det nye alter er dækket af et panel fra renæssancetiden. Alterkalken er fremstillet i 1627 af Hans Hansen Holm, Aalborg. Alterstagerne er anskaffet i 1615 eller 1616. Altertavlen fra slutningen af 1500-årene er en lutheransk fløjaltertavle af en interessant type, som kun kendes fra Nordjylland, og som har en tidligere altertavle i Budolfi kirke i Aalborg som forbillede. Rammeværket er udskåret med velbevarede renæssanceornamenter, medens det oprindelige altermaleri er gået tabt. Det nuværende er malet i 2005 af Mogens Hoff og skildrer Maria Magdalenes møde med den opstandne Kristus i gravhaven. Prædikestolen er fremstillet i 1615 eller 1616. De nuværende malerier i felterne er udført i 1913 af Carl Budtz Møller.

Stolestaderne stammer i deres nuværende form fra 1953. På samtlige stolegavle ind mod midtergangen har Mogens Hoff i 2005 malet dekorative motiver. Orglet fra 2005 er bygget af Gunnar Fabricius Husteds orgelbyggeri i Fredensborg og har 12 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Kirkegård

Menighedsrådet ved Romdrup Kirke har udarbejdet en folder til hjælp i den situation, hvor pårørende umiddelbart efter et dødsfald skal vælge gravsted. Folderen beskriver de forskellige gravstedstyper, deres anlæg og vedligeholdelse.

Folderen kan tilsendes ved henvendelse til graver eller kirkeværge.Litteratur

Viggo Petersen: "Romdrup kirke". Udg. af Romdrup Menighedsråd 1999, 101 s.ill.
Viggo Petersen: "Romdrup kirkes renovering 2005". Udg. af Romdrup Menighedsråd 2005, 16 s. ill.
De to publikationer kan købes hos menighedsrådet for en samlet pris af kr. 50,-Se flere billeder på stiftets hjemmeside.

Statistik

Romdrup sogn20052006200720082009201020112012
Fødte2014211925213130
Døbte1913181614271814
Viede47863211
Døde1019111421251824
Konfirmerede1213151125142224